วันคล้ายวันสวรรตตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายร่วมนัอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรตตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔