ร้องทุกข์ร้องเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของสถานศึกษา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จึงได้จัดทำแบบร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของโรงเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นต้น
หมายเหตุ :กรุณาระบุชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน จริงของผู้ร้องเรียน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

website

anubandansai.ac.th

ที่อยู่ : Address

163 หมู่ 1 ถนน แก้วอาสา ตำบล ด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

phone

+66 042 891303