ผู้บริหาร

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นายพิฆเนศ พาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางวิไลวรรณ  แพงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย (เรียนรวม)
Telephone : 0892789623
Email :  
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา

 

   
ชื่อ - นามสกุล : นายสุเมธ แก้วแย้ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา