ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลด่านซ้าย
ขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน อาศัยบ้านพักข้าราชการเป็นสถานที่เล่าเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2468 ทางราชการได้ให้งบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง มีนักเรียนจากหมู่บ้านในตลาด บ้านเหนือ บ้านเดิ่น บ้านหัวนายูง บ้านนาเวียง และบ้านหนองฟ้าแลบ มาเข้าเรียน พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

?

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่มาเรียนรวมคือ

1. โรงเรียนบ้านน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้มาเรียนรวมตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2. โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้มาเรียนรวมตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ที่ตั้งโรงเรียน

163 ถนน แก้วอาสา ตำบล ด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย เลย 42120
โทรศัพท์: 042-891303

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.