ข้อมูลพื้นฐาน

ITA ONLINE 2023

ITA ONLINE 2023ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

-ข้อมูลพื้นฐาน

-การประชาสัมพันธ์   

-การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน

-การดำเนินงาน

-การปฏิบัติงาน        

-การให้บริการ          

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง   

-การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส     

-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม        

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

-นโยบาย No Gift Policy     

-การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต     

-แผนป้องกันการทุจริต         


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส      

-มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม        

-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   

  

ITA 2022

ITA 2022

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-แผนป้องกันการทุจริต

ITA 2021

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3?การบริหารเงินงบประมาณตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4?การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5?การส่งเสริมความโปร่งใส


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

? เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

?แผนป้องกันการทุจริต

ITA 2020

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3?การบริหารเงินงบประมาณตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4?การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5?การส่งเสริมความโปร่งใส


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

? เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

?แผนป้องกันการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลด่านซ้าย
ขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน อาศัยบ้านพักข้าราชการเป็นสถานที่เล่าเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2468 ทางราชการได้ให้งบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง มีนักเรียนจากหมู่บ้านในตลาด บ้านเหนือ บ้านเดิ่น บ้านหัวนายูง บ้านนาเวียง และบ้านหนองฟ้าแลบ มาเข้าเรียน พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

 

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่มาเรียนรวมคือ

1. โรงเรียนบ้านน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้มาเรียนรวมตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2. โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้มาเรียนรวมตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ที่ตั้งโรงเรียน

163 ถนน แก้วอาสา ตำบล ด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย เลย 42120
โทรศัพท์: 042-891303

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.