คำสั่งจังหวัดเลย ที่ 56/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

คำสั่งจังหวัดเลย ที่ 56/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 56/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 (คำสั่งจังหวัดเลย) นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม จึงปิด ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 และแจ้งแนวปฏิบัติดังนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาลงเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
2.ให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ทำการเรียนการสอนแบบ ON Hand เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หรือมอบหมายใบความรู้ ใบงาน ตามความเหมาะสม
3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำงานที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติอยู่ห้องทำงานหลีกเลี่ยงการทำงานเป็นกลุ่มคณะ การติดต่อประสานงาน หรือต้องติดต่อสอบถามใดๆ รวมถึงการขอข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงาน ให้พิจารณาใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
4.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิใช้แมส (หน้ากากอนามัย) จัดให้มีแอลกฮอล์เจลสำหรับล้างมือ หมั่นล้างมือด้วยสบู่/สบู่เหลว ทิ้งระยะห่างในการเสวนากับเพื่อนร่วมงาน 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเสวนากับผู้ที่มีอาการไอ จาม เป็นหวัด หลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ พบและปรึกษาแพทย์ เมื่อรู้สึกเป็นไข้ ไอ จาม ควรปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
5.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษา อาจจะมอบหมายงานในหน้าที่ผ่านทางไลน์ส่วนตัว ไลน์กลุ่มโรงเรียน FACEBOOK หรือ ทาง E-Mail

อนึ่งเมื่อสถานการณ์เป็นปกติ โรงเรียนจะทำการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของทุกระดับชั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป


Print