นางสาวทิวาพร นนทะโคตร

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว ทิวาพร นนทะโคตร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :

นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว เอมอร เทียมสินสังวร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :

นางสาวชิดกมล เกษทองมา

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว ชิดกมล เกษทองมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :

นางอมลวรรณ แก้วโสม

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาง อมลวรรณ แก้วโสม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :

นางสาวจริยา น้อยไทย

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว จริยา น้อยไทย
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :