นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว ศิราภรณ์ วังคีรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาง ประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว เพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :

นายกีรติกร สุภาพรหม

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นายกีรติกร สุภาพรหม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์ฯ
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :

นางภัทติยา แก้วยม

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาง ภัทติยา แก้วยม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :