นางสาววิภาวรรณ สมสะอาด

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว วิภาวรรณ สมสะอาด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นางสาวปรียาพร โพธิ์ศรี

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว ปรียาพร โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
 

นางสาวนิโลบล โปรณะ

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว นิโลบล โปรณะ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นางสาวอนันตพร ป้องแก้ว

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว อนันตพร ป้องแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นางชวาริน ทัพใหญ่

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาง ชวาริน ทัพใหญ่
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้า