นางฉวีวรรณ ศรีบุตตา

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาง ฉวีวรรณ ศรีบุตตา
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :

นายถาวร เชื้อบุญมี

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาย ถาวร เชื้อบุญมี
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : พนักงานบริการ
ที่อยู่ :  
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
หมายเหตุ : ลาออก

นางสาวณัฐรดา บุตรม่วย

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว ณัฐรดา(ปวาณีย์) บุตรม่วย
ตำแหน่ง : ธุรการ
หน้าที่หลัก : ธุรการ
ที่อยู่ :  
Telephone :  
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
หมายเหตุ : ลาออก 2562

นางสาวชฎาพร พิมพ์วัน

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว ชฏาภรณ์ พิมพ์วัน
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่อยู่ :  
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : 
หน้าที่ในกลุ่ม :
หมายเหตุ : ลาออก

นางจิตประไพ เทพวีระกุล

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาง จิตประไพ เทพวีระกุล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
ที่อยู่ :  
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : 
หน้าที่ในกลุ่ม : 
หมายเหตุ : เกษียณอายุราชการ 2562