นางดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นาง ดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :  
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : 
หน้าที่ในกลุ่ม :
หมายเหตุ : ย้าย

นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว สุพัตรา สิงห์สถิตย์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :  
Telephone :  
Email :  
กลุ่ม / แผนก : 
หน้าที่ในกลุ่ม :
หมายเหตุ เปลี่ยนตำแหน่ง เป็น ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3