ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม นำโดย นายยุทธพงษ์ ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย นางวิไลวรรณ แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาแหลม และนายเทียนชัย งาาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ - ต้นแบบเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเข้มแข็ง และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนปฐมวัย