ประกาศเปิดเรียน อนุบาล 2 - 3

ประกาศเปิดเรียน อนุบาล 2 - 3

ประกาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม
ตามแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดต่อจังหวัดเลย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม
จึงได้ประกาศ เปิดเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 -3 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
คำสั่งจังหวัดเลย ที่ 56/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

คำสั่งจังหวัดเลย ที่ 56/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 56/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 (คำสั่งจังหวัดเลย) นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม จึงปิด ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 และแจ้งแนวปฏิบัติดังนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาลงเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
2.ให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ทำการเรียนการสอนแบบ ON Hand เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หรือมอบหมายใบความรู้ ใบงาน ตามความเหมาะสม
3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำงานที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติอยู่ห้องทำงานหลีกเลี่ยงการทำงานเป็นกลุ่มคณะ การติดต่อประสานงาน หรือต้องติดต่อสอบถามใดๆ รวมถึงการขอข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงาน ให้พิจารณาใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
4.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิใช้แมส (หน้ากากอนามัย) จัดให้มีแอลกฮอล์เจลสำหรับล้างมือ หมั่นล้างมือด้วยสบู่/สบู่เหลว ทิ้งระยะห่างในการเสวนากับเพื่อนร่วมงาน 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเสวนากับผู้ที่มีอาการไอ จาม เป็นหวัด หลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ พบและปรึกษาแพทย์ เมื่อรู้สึกเป็นไข้ ไอ จาม ควรปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
5.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษา อาจจะมอบหมายงานในหน้าที่ผ่านทางไลน์ส่วนตัว ไลน์กลุ่มโรงเรียน FACEBOOK หรือ ทาง E-Mail

อนึ่งเมื่อสถานการณ์เป็นปกติ โรงเรียนจะทำการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของทุกระดับชั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รับมอบทุนการศึกษา โครงการของดีประจำตำบลของหนู

รับมอบทุนการศึกษา โครงการของดีประจำตำบลของหนู

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม ได้ต้อนรับ มูลนิธิคาราบาว ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้ เด็กหญิงวสุนธรา ต.ประดิษฐ์ หรือน้องเม็ดทราย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  มีนางสาวศิราภรณ์ วังคีรี ครูประจำชั้น น้องเม็ดทรายเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก "เรียงความยอดเยี่ยมและทุนพัฒนาตำบลด่านซ้าย" ในโครงการ ของดีประจำตำบลของหนู ปี 2563 โดยได้เล่าเรื่องของดีประจำตำบลด่านซ้าย เช่น ประเพณีผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก ภายใต้ชื่อเรื่อง "ด่านซ้าย" ดินแดนแห่งประเพณีล้ำค่า บูชาพระธาตุศรีสองรัก"  โดยเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และเงินเพื่อพัฒนาตำบล จำนวน 10,000 บาท ขอชื่นชมความสามารถของน้องเม็ดทราย ขอให้พัฒนาฝีมือให้เก่ง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม เพจ ตำบลของหนู

กีฬาภายใน อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44

กีฬาภายใน อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 การแข่งกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม "อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44" เริ่มจากเวลา 07.00 น. ตั้งขบวนพาเหรดที่บริเวณสี่แยกบ้านเดิ่นแล้วเดินขบวนพาเหรดมาที่สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย แบ่งเป็นสี่ 4 สีด้วยกันตามลำดับขบวนพาเหรด ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีเขียว และสีฟ้า ซึ่งแต่ละสีได้จัดขบวนได้อย่างสวยงาม ส่วนในพิธีเปิดได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโดย นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งได้รับมอบหมาย นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยมี นายยุทธพงษ์ ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน มีตัวแทนส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธเปิดในครั้งนี้ การแข่งขันมีกำหนด 2 วัน คือวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนนักกีฬาทุกคนที่ให้ความร่วมมือจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพกิจกรรม

การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564

การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 29  ตุลาคม  2563 นายยุทธพงษ์  ทองหล้า   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายได้ต้อนรับคณะกรรมการที่ออกสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)  สำหรับองค์กรที่เสนอชื่อ นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ทั้งนี้คณะกรรมการที่มาประเมิน  นายปรีชา  กมลรัตน์  นายสุจิน  มีชัย  นายอภิสิทธิ์  เกษเกสร นายประยงยุธ  ธีระนันท์ นายทศพร  จันทศร  นายประจักษ์  เลขตะระโก  นายธงชัย ศรีจันทร์แก้ว  นางนีราพร  โสดาวิชิต  นายจิรวัฒน์  วัฒนถนอม  นายอัมรินทร์  ชูฤทธิ์  นายนุรัตน์  พรหมดี นายวสุธร   เนตรสุวรรณ  นายยุทธนา  ทองภา  นางชลีกร  สู่สุข  นางสาวนาริน แก้วพวง เจ้าหน้าที่คุรุสภาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินเสร็จเรียบร้อยด้วยดี  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มาประเมินพร้อมข้อเสนอแนะและเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลมในครั้งนี้