"Army Bike สานฝันปันสุข"

"Army Bike สานฝันปันสุข"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
พลเอก? สันติพงษ์? ธรรมปิยะ และคณะ ผู้ดำเนินงานโครงการ "Army Bike สานฝันปันสุข"ได้มอบจักรยาน ทุนการศึกษาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม
ผู้อำนวยการพิฆเนศ พาคำ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

?