นายยุทธพงษ์ ทองหล้า

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นายยุทธพงษ์ ทองหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

นางวิไลวรรณ แพงศรี

 
   
ชื่อ - นามสกุล : นางวิไลวรรณ  แพงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย (เรียนรวม)
Telephone : 0892789623
Email :  
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์ ตรีวิเศษ

 
   
ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์ ตรีวิเศษ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
 

 

 

นายเทียนชัย งาสิทธิ์

 
ชื่อ - นามสกุล : นายเทียนชัย งาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  (เรียนรวม)
Telephone : 0833294799
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา

นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา

 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
Telephone : 042891303
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา