กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม นำโดยครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา
ณ วัดภูเรือมิ่งเมือง และไร่ภูไทเลย อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกจดบันทึกสิ่งที่พบเจอ แล้วนำมาเขียนบรรยายเล่าเรื่องได้
3.เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้นักเรียนศึกษาศาสนสถาน และหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในห้องเรียน และครูที่ปรึกษา

นักเรียนต่างได้รับความรู้ความสนุกสนาน ได้สัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียน มีความสุข และเดินทางกลับสู่โรงเรียนโดยสวัสดิภาพ