การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี? จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564

การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี? จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 29? ตุลาคม? 2563 นายยุทธพงษ์? ทองหล้า? ?ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายได้ต้อนรับคณะกรรมการที่ออกสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี? จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)? สำหรับองค์กรที่เสนอชื่อ นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ทั้งนี้คณะกรรมการที่มาประเมิน? นายปรีชา? กมลรัตน์? นายสุจิน? มีชัย? นายอภิสิทธิ์? เกษเกสร นายประยงยุธ? ธีระนันท์ นายทศพร? จันทศร? นายประจักษ์? เลขตะระโก? นายธงชัย ศรีจันทร์แก้ว? นางนีราพร? โสดาวิชิต? นายจิรวัฒน์? วัฒนถนอม? นายอัมรินทร์? ชูฤทธิ์? นายนุรัตน์? พรหมดี นายวสุธร? ?เนตรสุวรรณ? นายยุทธนา? ทองภา? นางชลีกร? สู่สุข? นางสาวนาริน แก้วพวง เจ้าหน้าที่คุรุสภาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินเสร็จเรียบร้อยด้วยดี? ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มาประเมินพร้อมข้อเสนอแนะและเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลมในครั้งนี้