ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพิฆเนศ พาคำ

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพิฆเนศ พาคำ

?วันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายพิฆเนศ พาคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โดยมี นางสาวดลนภา? แสงพันธ์ตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

?

ร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี? จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564

การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี? จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 29? ตุลาคม? 2563 นายยุทธพงษ์? ทองหล้า? ?ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายได้ต้อนรับคณะกรรมการที่ออกสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี? จังหวัดเลยครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)? สำหรับองค์กรที่เสนอชื่อ นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ทั้งนี้คณะกรรมการที่มาประเมิน? นายปรีชา? กมลรัตน์? นายสุจิน? มีชัย? นายอภิสิทธิ์? เกษเกสร นายประยงยุธ? ธีระนันท์ นายทศพร? จันทศร? นายประจักษ์? เลขตะระโก? นายธงชัย ศรีจันทร์แก้ว? นางนีราพร? โสดาวิชิต? นายจิรวัฒน์? วัฒนถนอม? นายอัมรินทร์? ชูฤทธิ์? นายนุรัตน์? พรหมดี นายวสุธร? ?เนตรสุวรรณ? นายยุทธนา? ทองภา? นางชลีกร? สู่สุข? นางสาวนาริน แก้วพวง เจ้าหน้าที่คุรุสภาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินเสร็จเรียบร้อยด้วยดี? ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มาประเมินพร้อมข้อเสนอแนะและเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลมในครั้งนี้

กีฬาภายใน อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44

กีฬาภายใน อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 การแข่งกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม "อนุบาลด่านซ้ายเกมส์ ครั้งที่ 44"?เริ่มจากเวลา 07.00 น. ตั้งขบวนพาเหรดที่บริเวณสี่แยกบ้านเดิ่นแล้วเดินขบวนพาเหรดมาที่สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย แบ่งเป็นสี่ 4 สีด้วยกันตามลำดับขบวนพาเหรด ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีเขียว และสีฟ้า ซึ่งแต่ละสีได้จัดขบวนได้อย่างสวยงาม ส่วนในพิธีเปิดได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโดย นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งได้รับมอบหมาย นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยมี นายยุทธพงษ์ ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน มีตัวแทนส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธเปิดในครั้งนี้ การแข่งขันมีกำหนด 2 วัน คือวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนนักกีฬาทุกคนที่ให้ความร่วมมือจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม นำโดยครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา
ณ วัดภูเรือมิ่งเมือง และไร่ภูไทเลย อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกจดบันทึกสิ่งที่พบเจอ แล้วนำมาเขียนบรรยายเล่าเรื่องได้
3.เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้นักเรียนศึกษาศาสนสถาน และหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในห้องเรียน และครูที่ปรึกษา

นักเรียนต่างได้รับความรู้ความสนุกสนาน ได้สัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียน มีความสุข และเดินทางกลับสู่โรงเรียนโดยสวัสดิภาพ