ประกาศวันหยุดเรียน

 ประกาศจากทางโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม
*วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนได้หยุดเรียนเป็นเวลา​ 1 วัน​
**ทางโรงเรียนได้สอนชดเชย​ใน วันเสาร์​ ที่ 3 ตุลาคม 2563 แล้ว

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

        คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 เนื่องจากในสมัยนั้นไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งส่วนใหญ่ธงจะมีสามสี ธงชาติไทยในสมัยนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 3 ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 6 ของขนาดความกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ และเรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์” และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพร (ขอขอบคุณข้อมูล : https://region3.prd.go.th/topic/news/17052)

       ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม นำโดยนายยุทธพงษ์ ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการชักและประดับธงชาติ ร่วมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย น้ำพุ หัวนาแหลม นำโดย นายยุทธพงษ์ ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย นางวิไลวรรณ แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาแหลม และนายเทียนชัย งาาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ - ต้นแบบเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเข้มแข็ง และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนปฐมวัย